Spul'u'kwuks Clubhouse

5999 Blanshard Drive
Richmond, BC V7C 5V4
Phone: 604-721-9287